Traditional

憶昔

憶昔西遊兩鬢青,即今鏡裏雪千莖。
峨眉風月猶關念,濯錦鶯花已隔生。
避暑有時移枕簟,畏人終日閉柴荊。
此懷恨欠詩千首,且寄秋泉一再行。

Simplified

忆昔

忆昔西游两鬓青,即今镜里雪千茎。
峨眉风月犹关念,濯锦莺花已隔生。
避暑有时移枕簟,畏人终日闭柴荆。
此怀恨欠诗千首,且寄秋泉一再行。

Pronunciation

yì xī

yì xī xī yóu liǎng bìn qīng , jí jīn jìng lǐ xuě qiān jīng 。
é méi fēng yuè yóu guān niàn , zhuó jǐn yīng huā yǐ gé shēng 。
bì shǔ yǒu shí yí zhěn diàn , wèi rén zhōng rì bì chái jīng 。
cǐ huái hèn qiàn shī qiān shǒu , qiě jì qiū quán yī zài xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.