Traditional

懷舊

駿騾西過雨漫天,千裏江山在眼邊。
二十四年如昨夢,憑誰問訊帶枷僊?

Simplified

怀旧

骏骡西过雨漫天,千里江山在眼边。
二十四年如昨梦,凭谁问讯带枷僊?

Pronunciation

huái jiù

jùn luó xī guò yǔ màn tiān , qiān lǐ jiāng shān zài yǎn biān 。
èr shí sì nián rú zuó mèng , píng shuí wèn xùn dài jiā xiān ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.