Traditional

思歸

短發今年雪滿巾,一杯且醉甕中春。
定無術致長生藥,那得愁供有限身。
碎枕不求名利夢,挽河盡洗簿書塵。
江湖意決君知否?
致主唐虞自有人。

Simplified

思归

短发今年雪满巾,一杯且醉瓮中春。
定无术致长生药,那得愁供有限身。
碎枕不求名利梦,挽河尽洗簿书尘。
江湖意决君知否?
致主唐虞自有人。

Pronunciation

sī guī

duǎn fā jīn nián xuě mǎn jīn , yī bēi qiě zuì wèng zhōng chūn 。
dìng wú shù zhì cháng shēng yào , nà dé chóu gōng yǒu xiàn shēn 。
suì zhěn bù qiú míng lì mèng , wǎn hé jìn xǐ bù shū chén 。
jiāng hú yì jué jūn zhī fǒu ?
zhì zhǔ táng yú zì yǒu rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.