Traditional

思蜀

二十年前客錦城,酒徙詩社盡豪英。
才名吏部傾朝野,意氣成州共死生。
廢苑探梅常共醉,遺祠訪柏亦俱行。
即今病臥寒燈裏,欲話當時涕已傾。

Simplified

思蜀

二十年前客锦城,酒徙诗社尽豪英。
才名吏部倾朝野,意气成州共死生。
废苑探梅常共醉,遗祠访柏亦俱行。
即今病卧寒灯里,欲话当时涕已倾。

Pronunciation

sī shǔ

èr shí nián qián kè jǐn chéng , jiǔ xǐ shī shè jìn háo yīng 。
cái míng lì bù qīng zhāo yě , yì qì chéng zhōu gòng sǐ shēng 。
fèi yuàn tàn méi cháng gòng zuì , yí cí fǎng bǎi yì jù xíng 。
jí jīn bìng wò hán dēng lǐ , yù huà dāng shí tì yǐ qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.