Traditional

恩封渭南伯唐詩人趙嘏為渭南尉當時謂之趙渭

老向人間久倦遊,君恩乞與渭川秋。
虛名定作陳驚坐,好句真慚趙倚樓。
棧豆十年沾病馬,煙波萬裏著浮鷗。
就封他日輕裘去,應過三峰處處留。

Simplified

恩封渭南伯唐诗人赵嘏为渭南尉当时谓之赵渭

老向人间久倦游,君恩乞与渭川秋。
虚名定作陈惊坐,好句真惭赵倚楼。
栈豆十年沾病马,烟波万里著浮鸥。
就封他日轻裘去,应过三峰处处留。

Pronunciation

ēn fēng wèi nán bó táng shī rén zhào gǔ wéi wèi nán wèi dāng shí wèi zhī zhào wèi

lǎo xiàng rén jiān jiǔ juàn yóu , jūn ēn qǐ yǔ wèi chuān qiū 。
xū míng dìng zuò chén jīng zuò , hǎo jù zhēn cán zhào yǐ lóu 。
zhàn dòu shí nián zhān bìng mǎ , yān bō wàn lǐ zhù fú ōu 。
jiù fēng tā rì qīng qiú qù , yīng guò sān fēng chǔ chǔ liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.