Traditional

恩賜龜紫

憶昔青衫上赤墀,頷間未有一莖絲;豈知晚拜金龜賜,卻是霜髯雪鬢時。

Simplified

恩赐龟紫

忆昔青衫上赤墀,颔间未有一茎丝;岂知晚拜金龟赐,却是霜髯雪鬓时。

Pronunciation

ēn cì guī zǐ

yì xī qīng shān shàng chì chí , hàn jiān wèi yǒu yī jīng sī û qǐ zhī wǎn bài jīn guī cì , què shì shuāng rán xuě bìn shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.