Traditional

憫俗

蚩蚩之氓不自覺,顧笑吾曹安淡薄。
攜女數千行問法,腰錢鉅萬仍騎鶴。
豈知此事不兩得,芻豢何可參毒藥?
野狐出林作百態,擊下髑髏渠自怍。
老氏五千本清靜,楊雄太玄惟寂寞。
但能於此尊所聞,萬卷丹經盡糟粕。

Simplified

悯俗

蚩蚩之氓不自觉,顾笑吾曹安淡薄。
携女数千行问法,腰钱钜万仍骑鹤。
岂知此事不两得,刍豢何可参毒药?
野狐出林作百态,击下髑髅渠自怍。
老氏五千本清静,杨雄太玄惟寂寞。
但能於此尊所闻,万卷丹经尽糟粕。

Pronunciation

mǐn sú

chī chī zhī méng bù zì jué , gù xiào wú cáo ān dàn báo 。
xié nǚ shù qiān xíng wèn fǎ , yāo qián jù wàn réng qí hè 。
qǐ zhī cǐ shì bù liǎng dé , chú huàn hé kě cān dú yào ?
yě hú chū lín zuò bǎi tài , jī xià dū lóu qú zì zuò 。
lǎo shì wǔ qiān běn qīng jìng , yáng xióng tài xuán wéi jì mò 。
dàn néng yū cǐ zūn suǒ wén , wàn juàn dān jīng jìn zāo pò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.