Traditional

悲歌二(一作《悲歌》,一作《短歌行》)

我欲升天天隔霄,我欲渡水水無橋。
我欲上山山路險,我欲汲井井泉遙。
越人翠被今何夕,獨立沙邊江草碧。
紫燕西飛欲寄書,白雲何處逢來客。

Simplified

悲歌二(一作《悲歌》,一作《短歌行》)

我欲升天天隔霄,我欲渡水水无桥。
我欲上山山路险,我欲汲井井泉遥。
越人翠被今何夕,独立沙边江草碧。
紫燕西飞欲寄书,白云何处逢来客。

Pronunciation

bēi gē èr ( yī zuò < bēi gē >, yī zuò < duǎn gē xíng >)

wǒ yù shēng tiān tiān gé xiāo , wǒ yù dù shuǐ shuǐ wú qiáo 。
wǒ yù shàng shān shān lù xiǎn , wǒ yù jí jǐng jǐng quán yáo 。
yuè rén cuì bèi jīn hé xī , dú lì shā biān jiāng cǎo bì 。
zǐ yàn xī fēi yù jì shū , bái yún hé chǔ féng lái kè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.