Traditional

意行至神祠酒坊而歸

雨收霽色滿川原,獨曳枯藤出裏門。
陌上微風搖稗穟,溝中殘水出籬根。
系牲廟柱悲刀幾,釃酒村場滿盎盆。
興盡還家殊不遠,漁燈績火鬧黃昏。

Simplified

意行至神祠酒坊而归

雨收霁色满川原,独曳枯藤出里门。
陌上微风摇稗穟,沟中残水出篱根。
系牲庙柱悲刀几,酾酒村场满盎盆。
兴尽还家殊不远,渔灯绩火闹黄昏。

Pronunciation

yì xíng zhì shén cí jiǔ fāng ér guī

yǔ shōu jì sè mǎn chuān yuán , dú yè kū téng chū lǐ mén 。
mò shàng wēi fēng yáo bài suì , gōu zhōng cán shuǐ chū lí gēn 。
xì shēng miào zhù bēi dāo jī , shī jiǔ cūn cháng mǎn àng pén 。
xīng jìn huán jiā shū bù yuǎn , yú dēng jì huǒ nào huáng hūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.