Traditional

感舊

廢隴荒陂俋俋耕,生無勛業死無名。
衰頹日甚君休問,三十年前白發生。

Simplified

感旧

废陇荒陂俋俋耕,生无勋业死无名。
衰颓日甚君休问,三十年前白发生。

Pronunciation

gǎn jiù

fèi lǒng huāng bēi yì yì gēng , shēng wú xūn yè sǐ wú míng 。
shuāi tuí rì shèn jūn xiū wèn , sān shí nián qián bái fā shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.