Traditional

感秋

南山射虎漫豪雄,投老還鄉一禿翁。
世味掃除和蠟盡,生涯零落並錐空。
秋驚蠹葉雕殘綠,病著衰顏失舊紅。
笠澤松陵家世事,一竿惟是待西風。

Simplified

感秋

南山射虎漫豪雄,投老还乡一秃翁。
世味扫除和蜡尽,生涯零落并锥空。
秋惊蠹叶凋残绿,病著衰颜失旧红。
笠泽松陵家世事,一竿惟是待西风。

Pronunciation

gǎn qiū

nán shān shè hǔ màn háo xióng , tóu lǎo huán xiāng yī tū wēng 。
shì wèi sǎo chú hé là jìn , shēng yá líng luò bìng zhuī kōng 。
qiū jīng dù yè diāo cán lǜ , bìng zhù shuāi yán shī jiù hóng 。
lì zé sōng líng jiā shì shì , yī gān wéi shì dài xī fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.