Traditional

感芍藥花寄正一上人

今日階前紅芍藥,幾花欲老幾花新。
開時不解比色相,落後始知如幻身。
空門此去幾多地?
欲把殘花問上人。

Simplified

感芍药花寄正一上人

今日阶前红芍药,几花欲老几花新。
开时不解比色相,落后始知如幻身。
空门此去几多地?
欲把残花问上人。

Pronunciation

gǎn sháo yào huā jì zhèng yī shàng rén

jīn rì jiē qián hóng sháo yào , jī huā yù lǎo jī huā xīn 。
kāi shí bù jiě bǐ sè xiāng , luò hòu shǐ zhī rú huàn shēn 。
kōng mén cǐ qù jī duō dì ?
yù bǎ cán huā wèn shàng rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.