Traditional

房公舊竹亭聞琴

石室寒飆警,孫枝雅器裁。
坐來山水操,弦斷吊塵埃。

Simplified

房公旧竹亭闻琴

石室寒飙警,孙枝雅器裁。
坐来山水操,弦断吊尘埃。

Pronunciation

fáng gōng jiù zhú tíng wén qín

shí shì hán biāo jǐng , sūn zhī yǎ qì cái 。
zuò lái shān shuǐ cāo , xián duàn diào chén āi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.