Traditional

護國天王院故神霄玉清萬壽宮也廢圮略盡而規

太霄帝君神霄府,一日璽書行海寓。
築宮奔走誰敢後,萬牛挽材山作礎。
步虛夜半落雲間,玉磬漻漻鸞鶴舞。
帝師丞相領使名,侍晨校籍紛如雨。
洛陽臨淮小睥睨,禦史立奏投裔土。
從來桑門喜嘲競,舉國冠巾噤無語。
古傳東海會揚塵,君看此地亦荊榛。
霓旌仙仗空遺堵,甃缺臺傾知幾春!
牧兒驅牛嚙庭草,誰記劍佩來朝真?
斜陽卻上筍輿去,溝水泠泠愁殺人!

Simplified

护国天王院故神霄玉清万寿宫也废圮略尽而规

太霄帝君神霄府,一日玺书行海寓。
筑宫奔走谁敢後,万牛挽材山作础。
步虚夜半落云间,玉磬漻漻鸾鹤舞。
帝师丞相领使名,侍晨校籍纷如雨。
洛阳临淮小睥睨,御史立奏投裔土。
从来桑门喜嘲竞,举国冠巾噤无语。
古传东海会扬尘,君看此地亦荆榛。
霓旌仙仗空遗堵,甃缺台倾知几春!
牧儿驱牛啮庭草,谁记剑佩来朝真?
斜阳却上笋舆去,沟水泠泠愁杀人!

Pronounciation

hù guó tiān wáng yuàn gù shén xiāo yù qīng wàn shòu gōng yě fèi pǐ l

tài xiāo dì jūn shén xiāo fǔ , yī rì xǐ shū xíng hǎi yù 。
zhù gōng bēn zǒu shuí gǎn hòu , wàn niú wǎn cái shān zuò chǔ 。
bù xū yè bàn luò yún jiān , yù qìng liáo liáo luán hè wǔ 。
dì shī chéng xiāng lǐng shǐ míng , shì chén xiào jí fēn rú yǔ 。
luò yáng lín huái xiǎo bì nì , yù shǐ lì zòu tóu yì tǔ 。
cóng lái sāng mén xǐ cháo jìng , jǔ guó guān jīn jìn wú yǔ 。
gǔ chuán dōng hǎi huì yáng chén , jūn kàn cǐ dì yì jīng zhēn 。
ní jīng xiān zhàng kōng yí dǔ , zhòu quē tái qīng zhī jī chūn !
mù ér qū niú niè tíng cǎo , shuí jì jiàn pèi lái zhāo zhēn ?
xié yáng què shàng sǔn yú qù , gōu shuǐ líng líng chóu shā rén !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.