Traditional

拜表早出,贈皇甫賓客

一月一回同拜表,莫辭侵早過中橋。
老於君者應無數,猶趁西京十五朝。

Simplified

拜表早出,赠皇甫宾客

一月一回同拜表,莫辞侵早过中桥。
老于君者应无数,犹趁西京十五朝。

Pronunciation

bài biǎo zǎo chū , zèng huáng fǔ bīn kè

yī yuè yī huí tóng bài biǎo , mò cí qīn zǎo guò zhōng qiáo 。
lǎo yú jūn zhě yīng wú shù , yóu chèn xī jīng shí wǔ zhāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.