Traditional

掛金索

三更裏,陽生子母朝金闕。
海底靈龜,吸盡金鳥烏血。
一*綿綿,三關都透徹。
萬道霞光,捧出西江月。

Simplified

挂金索

三更里,阳生子母朝金阙。
海底灵龟,吸尽金鸟乌血。
一*绵绵,三关都透彻。
万道霞光,捧出西江月。

Pronunciation

guà jīn suǒ

sān gēng lǐ , yáng shēng zǐ mǔ zhāo jīn què 。
hǎi dǐ líng guī , xī jìn jīn niǎo wū xuè 。
yī ê mián mián , sān guān dū tòu chè 。
wàn dào xiá guāng , pěng chū xī jiāng yuè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.