Traditional

掛金索

認真趣。
木金間隔通玄路。
驅四象,五行圓聚。
*結神凝,陰陽自返復。
遍體薰蒸,周天火足。

Simplified

挂金索

认真趣。
木金间隔通玄路。
驱四象,五行圆聚。
*结神凝,阴阳自返复。
遍体薰蒸,周天火足。

Pronunciation

guà jīn suǒ

rèn zhēn qù 。
mù jīn jiān gé tōng xuán lù 。
qū sì xiàng , wǔ xíng yuán jù 。
ê jié shén níng , yīn yáng zì fǎn fù 。
biàn tǐ xūn zhēng , zhōu tiān huǒ zú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.