Traditional

摸魚兒

倚南墻,幾回凝佇。
綠筠冉冉如故。
帝城景色緣何事,一半花枝風雨。
收聽取。
這氣象精神,則要人來做。
當留客處。
且遇酒高歌,逢場戲劇,莫作皺眉事。
那個是,紫佩飛霞仙侶。
駸駸雲步如許。
清閑笑我如鷗鷺。
不肯對松覓句。
萍散聚。
又明月,還尋錦裏煙霞路。
浮名自誤。
待好好歸來,攜筒載酒,同訪子雲去。

Simplified

摸鱼儿

倚南墙,几回凝伫。
绿筠冉冉如故。
帝城景色缘何事,一半花枝风雨。
收听取。
这气象精神,则要人来做。
当留客处。
且遇酒高歌,逢场戏剧,莫作皱眉事。
那个是,紫佩飞霞仙侣。
駸駸云步如许。
清闲笑我如鸥鹭。
不肯对松觅句。
萍散聚。
又明月,还寻锦里烟霞路。
浮名自误。
待好好归来,携筒载酒,同访子云去。

Pronunciation

mō yú ér

yǐ nán qiáng , jī huí níng zhù 。
lǜ yún rǎn rǎn rú gù 。
dì chéng jǐng sè yuán hé shì , yī bàn huā zhī fēng yǔ 。
shōu tīng qǔ 。
zhè qì xiàng jīng shén , zé yào rén lái zuò 。
dāng liú kè chǔ 。
qiě yù jiǔ gāo gē , féng cháng xì jù , mò zuò zhòu méi shì 。
nà gè shì , zǐ pèi fēi xiá xiān lǚ 。
qīn qīn yún bù rú xǔ 。
qīng xián xiào wǒ rú ōu lù 。
bù kěn duì sōng mì jù 。
píng sàn jù 。
yòu míng yuè , huán xún jǐn lǐ yān xiá lù 。
fú míng zì wù 。
dài hǎo hǎo guī lái , xié tǒng zài jiǔ , tóng fǎng zǐ yún qù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.