Traditional

摸魚兒

歲華向晚,遙天布同雲,霽雪輕飛。
前村昨夜漏春光,楚梅先放南枝。
嘆東君運巧思。
裁瓊鏤玉妝繁蕊。
花中偏異。
解向嚴冬逞芳菲。
免使遊蜂粉蝶戲。
梁臺上,漢宮裏。
殷勤仗,高樓羌管休吹。
何妨留取憑闌幹,大家吟玩歡醉。
待明年,念芳草,王孫萬裏。
歸未得,仙源應是。
又被花,開向天涯,淚灑東風對桃李。

Simplified

摸鱼儿

岁华向晚,遥天布同云,霁雪轻飞。
前村昨夜漏春光,楚梅先放南枝。
叹东君运巧思。
裁琼镂玉妆繁蕊。
花中偏异。
解向严冬逞芳菲。
免使游蜂粉蝶戏。
梁台上,汉宫里。
殷勤仗,高楼羌管休吹。
何妨留取凭阑干,大家吟玩欢醉。
待明年,念芳草,王孙万里。
归未得,仙源应是。
又被花,开向天涯,泪洒东风对桃李。

Pronunciation

mō yú ér

suì huá xiàng wǎn , yáo tiān bù tóng yún , jì xuě qīng fēi 。
qián cūn zuó yè lòu chūn guāng , chǔ méi xiān fàng nán zhī 。
tàn dōng jūn yùn qiǎo sī 。
cái qióng lòu yù zhuāng fán ruǐ 。
huā zhōng piān yì 。
jiě xiàng yán dōng chěng fāng fēi 。
miǎn shǐ yóu fēng fěn dié xì 。
liáng tái shàng , hàn gōng lǐ 。
yīn qín zhàng , gāo lóu qiāng guǎn xiū chuī 。
hé fáng liú qǔ píng lán gān , dà jiā yín wán huān zuì 。
dài míng nián , niàn fāng cǎo , wáng sūn wàn lǐ 。
guī wèi dé , xiān yuán yīng shì 。
yòu bèi huā , kāi xiàng tiān yá , lèi sǎ dōng fēng duì táo lǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.