Traditional

故人趙昌甫久不相聞寄三詩皆傑作也輒以長句

海內文章有阿昌,數能著句寄龜堂。
就令覿面成三倒,未若冥心付兩忘。
道義極知當負荷,風波那得易禁當。
相思命駕應無日,且約陶然寓醉鄉。

Simplified

故人赵昌甫久不相闻寄三诗皆杰作也辄以长句

海内文章有阿昌,数能著句寄龟堂。
就令觌面成三倒,未若冥心付两忘。
道义极知当负荷,风波那得易禁当。
相思命驾应无日,且约陶然寓醉乡。

Pronunciation

gù rén zhào chāng fǔ jiǔ bù xiāng wén jì sān shī jiē jié zuò yě zhé yǐ cháng jù

hǎi nèi wén zhāng yǒu ā chāng , shù néng zhù jù jì guī táng 。
jiù líng dí miàn chéng sān dǎo , wèi ruò míng xīn fù liǎng wàng 。
dào yì jí zhī dāng fù hé , fēng bō nà dé yì jīn dāng 。
xiāng sī mìng jià yīng wú rì , qiě yuē táo rán yù zuì xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.