Traditional

故洛陽公鎮大梁時隱得遊門下今之經歷事往…

孤舟欲泊思何窮,曾憶西來值雪中。
珠履少年初滿座,白衣遊子也從公。
狂拋賦筆琉璃冷,醉倚歌筵玳瑁紅。
今日斯文向誰說,淚碑棠樹兩成空。

Simplified

故洛阳公镇大梁时隐得游门下今之经历事往…

孤舟欲泊思何穷,曾忆西来值雪中。
珠履少年初满座,白衣游子也从公。
狂抛赋笔琉璃冷,醉倚歌筵玳瑁红。
今日斯文向谁说,泪碑棠树两成空。

Pronounciation

gù luò yáng gōng zhèn dà liáng shí yǐn dé yóu mén xià jīn zhī jīng lì shì wǎng m

gū zhōu yù bó sī hé qióng , zēng yì xī lái zhí xuě zhōng 。
zhū lǚ shǎo nián chū mǎn zuò , bái yī yóu zǐ yě cóng gōng 。
kuáng pāo fù bǐ liú lí lěng , zuì yǐ gē yán dài mào hóng 。
jīn rì sī wén xiàng shuí shuō , lèi bēi táng shù liǎng chéng kōng 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.