Traditional

數日暄妍頗有春意予閑居無日不出遊戲作

小春花蕾索春饒,已有暄風入紫貂。
村路雨晴鳩婦喜,射場草綠雉媒嬌。
苑邊結客飛金勒,樓上誰家弄玉簫。
莫怪夕陽歸獨後,早梅喚我度溪橋。

Simplified

数日暄妍颇有春意予闲居无日不出游戏作

小春花蕾索春饶,已有暄风入紫貂。
村路雨晴鸠妇喜,射场草绿雉媒娇。
苑边结客飞金勒,楼上谁家弄玉箫。
莫怪夕阳归独后,早梅唤我度溪桥。

Pronunciation

shù rì xuān yán pō yǒu chūn yì yú xián jū wú rì bù chū yóu xì zuò

xiǎo chūn huā lěi suǒ chūn ráo , yǐ yǒu xuān fēng rù zǐ diāo 。
cūn lù yǔ qíng jiū fù xǐ , shè cháng cǎo lǜ zhì méi jiāo 。
yuàn biān jié kè fēi jīn lè , lóu shàng shuí jiā nòng yù xiāo 。
mò guài xī yáng guī dú hòu , zǎo méi huàn wǒ dù xī qiáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.