Traditional

新昌閑居招楊郎中兄弟

紗巾角枕病眠翁,忙少閑多誰與同。
但有雙松當砌下,更無一事到心中。
金章紫綬堪如夢,皂蓋朱輪別似空。
暑月貧家何所有,客來唯贈北窗風。

Simplified

新昌闲居招杨郎中兄弟

纱巾角枕病眠翁,忙少闲多谁与同。
但有双松当砌下,更无一事到心中。
金章紫绶堪如梦,皂盖朱轮别似空。
暑月贫家何所有,客来唯赠北窗风。

Pronunciation

xīn chāng xián jū zhāo yáng láng zhōng xiōng dì

shā jīn jiǎo zhěn bìng mián wēng , máng shǎo xián duō shuí yǔ tóng 。
dàn yǒu shuāng sōng dāng qì xià , gēng wú yī shì dào xīn zhōng 。
jīn zhāng zǐ shòu kān rú mèng , zào gài zhū lún bié sì kōng 。
shǔ yuè pín jiā hé suǒ yǒu , kè lái wéi zèng běi chuāng fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.