Traditional

新池

數日自穿鑿,引泉來近陂。
尋渠通咽處,繞岸待清時。
深好求魚養,閑堪與鶴期。
幽聲聽難盡,入夜睡常遲。

Simplified

新池

数日自穿凿,引泉来近陂。
寻渠通咽处,绕岸待清时。
深好求鱼养,闲堪与鹤期。
幽声听难尽,入夜睡常迟。

Pronunciation

xīn chí

shù rì zì chuān záo , yǐn quán lái jìn bēi 。
xún qú tōng yān chǔ , rào àn dài qīng shí 。
shēn hǎo qiú yú yǎng , xián kān yǔ hè qī 。
yōu shēng tīng nán jìn , rù yè shuì cháng chí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.