Traditional

新雪二首 寄楊舍人。

不思北省煙霄地,不憶南宮風月天。
唯憶靜恭楊閣老,小園新雪暖爐前。
不思朱雀街東鼓,不憶青龍寺後鐘。
唯憶夜深新雪後,新昌臺上七株松。

Simplified

新雪二首 寄杨舍人。

不思北省烟霄地,不忆南宫风月天。
唯忆静恭杨阁老,小园新雪暖炉前。
不思朱雀街东鼓,不忆青龙寺后钟。
唯忆夜深新雪后,新昌台上七株松。

Pronunciation

xīn xuě èr shǒu jì yáng shè rén 。

bù sī běi shěng yān xiāo dì , bù yì nán gōng fēng yuè tiān 。
wéi yì jìng gōng yáng gé lǎo , xiǎo yuán xīn xuě nuǎn lú qián 。
bù sī zhū què jiē dōng gǔ , bù yì qīng lóng sì hòu zhōng 。
wéi yì yè shēn xīn xuě hòu , xīn chāng tái shàng qī zhū sōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.