Traditional

無愁可解

返照人間,忙忙劫劫。
晝夜苦辛無歇。
大都能幾許,這百年,又如春雪。
可惜天真逐愛欲,似傀儡,被他牽拽。
暗悲嗟,苦海浮生,改頭換殼,看何時徹。
聽說古往今來名利客。
今隻有兔蹤狐穴。
六朝並五霸。
盡輸他雲水英傑。
一味真慵為伴侶,養浩然,歲寒清節。
這些兒冷淡生涯,與誰共賞,有松窗月。

Simplified

无愁可解

返照人间,忙忙劫劫。
昼夜苦辛无歇。
大都能几许,这百年,又如春雪。
可惜天真逐爱欲,似傀儡,被他牵拽。
暗悲嗟,苦海浮生,改头换壳,看何时彻。
听说古往今来名利客。
今只有兔踪狐穴。
六朝并五霸。
尽输他云水英杰。
一味真慵为伴侣,养浩然,岁寒清节。
这些儿冷淡生涯,与谁共赏,有松窗月。

Pronunciation

wú chóu kě jiě

fǎn zhào rén jiān , máng máng jié jié 。
zhòu yè kǔ xīn wú xiē 。
dà dū néng jī xǔ , zhè bǎi nián , yòu rú chūn xuě 。
kě xī tiān zhēn zhú ài yù , sì kuǐ lěi , bèi tā qiān zhuài 。
àn bēi jiē , kǔ hǎi fú shēng , gǎi tóu huàn ké , kàn hé shí chè 。
tīng shuō gǔ wǎng jīn lái míng lì kè 。
jīn zhī yǒu tù zōng hú xué 。
liù zhāo bìng wǔ bà 。
jìn shū tā yún shuǐ yīng jié 。
yī wèi zhēn yōng wéi bàn lǚ , yǎng hào rán , suì hán qīng jié 。
zhè xiē ér lěng dàn shēng yá , yǔ shuí gòng shǎng , yǒu sōng chuāng yuè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.