Traditional

無夢令 繼重陽韻

不論趙州幾碗。
更不盧仝請喚。
禱告太原公,免了睡魔廝玩。
明燦。
明燦。
得見長生道岸。

Simplified

无梦令 继重阳韵

不论赵州几碗。
更不卢仝请唤。
祷告太原公,免了睡魔厮玩。
明灿。
明灿。
得见长生道岸。

Pronunciation

wú mèng líng jì zhòng yáng yùn

bù lùn zhào zhōu jī wǎn 。
gēng bù lú tóng qǐng huàn 。
dǎo gào tài yuán gōng , miǎn liǎo shuì mó sī wán 。
míng càn 。
míng càn 。
dé jiàn cháng shēng dào àn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.