Traditional

無錫東郭送友人遊越

客路風霜曉,郊原春興餘。
平蕪不可望,遊子去何如。
煙水乘湖闊,雲山適越初。
舊都懷作賦,古穴覓藏書。
碑缺曹娥宅,林荒逸少居。
江湖無限意,非獨為樵漁。

Simplified

无锡东郭送友人游越

客路风霜晓,郊原春兴馀。
平芜不可望,游子去何如。
烟水乘湖阔,云山适越初。
旧都怀作赋,古穴觅藏书。
碑缺曹娥宅,林荒逸少居。
江湖无限意,非独为樵渔。

Pronunciation

wú xī dōng guō sòng yǒu rén yóu yuè

kè lù fēng shuāng xiǎo , jiāo yuán chūn xīng yú 。
píng wú bù kě wàng , yóu zǐ qù hé rú 。
yān shuǐ chéng hú kuò , yún shān shì yuè chū 。
jiù dū huái zuò fù , gǔ xué mì cáng shū 。
bēi quē cáo é zhái , lín huāng yì shǎo jū 。
jiāng hú wú xiàn yì , fēi dú wéi qiáo yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.