Traditional

早春

雪消冰又釋,景和風復暄。
滿庭田地濕,薺葉生墻根。
官舍悄無事,日西斜掩門。
不開莊老卷,欲與何人言。

Simplified

早春

雪消冰又释,景和风复暄。
满庭田地湿,荠叶生墙根。
官舍悄无事,日西斜掩门。
不开庄老卷,欲与何人言。

Pronunciation

zǎo chūn

xuě xiāo bīng yòu shì , jǐng hé fēng fù xuān 。
mǎn tíng tián dì shī , jì yè shēng qiáng gēn 。
guān shè qiǎo wú shì , rì xī xié yǎn mén 。
bù kāi zhuāng lǎo juàn , yù yǔ hé rén yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.