Traditional

早春憶蘇州寄夢得

吳苑四時風景好,就中偏好是春天。
霞光曙後殷於火,水色晴來嫩似煙。
士女笙歌宜月下,使君金紫稱花前。
誠知歡樂堪留戀,其奈離鄉已四年。

Simplified

早春忆苏州寄梦得

吴苑四时风景好,就中偏好是春天。
霞光曙后殷于火,水色晴来嫩似烟。
士女笙歌宜月下,使君金紫称花前。
诚知欢乐堪留恋,其奈离乡已四年。

Pronunciation

zǎo chūn yì sū zhōu jì mèng dé

wú yuàn sì shí fēng jǐng hǎo , jiù zhōng piān hǎo shì chūn tiān 。
xiá guāng shǔ hòu yīn yú huǒ , shuǐ sè qíng lái nèn sì yān 。
shì nǚ shēng gē yí yuè xià , shǐ jūn jīn zǐ chēng huā qián 。
chéng zhī huān lè kān liú liàn , qí nài lí xiāng yǐ sì nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.