Traditional

早春晚歸

晚歸騎馬過天津,沙白橋紅返照新。
草色連延多隙地,鼓聲閑緩少忙人。
還如南國饒溝水,不似西京足路塵。
金谷風光依舊在,無人管領石家春。

Simplified

早春晚归

晚归骑马过天津,沙白桥红返照新。
草色连延多隙地,鼓声闲缓少忙人。
还如南国饶沟水,不似西京足路尘。
金谷风光依旧在,无人管领石家春。

Pronunciation

zǎo chūn wǎn guī

wǎn guī qí mǎ guò tiān jīn , shā bái qiáo hóng fǎn zhào xīn 。
cǎo sè lián yán duō xì dì , gǔ shēng xián huǎn shǎo máng rén 。
huán rú nán guó ráo gōu shuǐ , bù sì xī jīng zú lù chén 。
jīn gǔ fēng guāng yī jiù zài , wú rén guǎn lǐng shí jiā chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.