Traditional

早春醉吟寄太原令狐相公蘇州劉郎中

雪夜閑遊多秉燭,花時暫出亦提壺。
別來少遇新詩敵,老去難逢舊飲徒。
大振威名降北虜,勤行惠化活東吳。
不知歌酒騰騰興,得似河南醉尹無?

Simplified

早春醉吟寄太原令狐相公苏州刘郎中

雪夜闲游多秉烛,花时暂出亦提壶。
别来少遇新诗敌,老去难逢旧饮徒。
大振威名降北虏,勤行惠化活东吴。
不知歌酒腾腾兴,得似河南醉尹无?

Pronunciation

zǎo chūn zuì yín jì tài yuán líng hú xiāng gōng sū zhōu liú láng zhōng

xuě yè xián yóu duō bǐng zhú , huā shí zàn chū yì tí hú 。
bié lái shǎo yù xīn shī dí , lǎo qù nán féng jiù yǐn tú 。
dà zhèn wēi míng jiàng běi lǔ , qín xíng huì huà huó dōng wú 。
bù zhī gē jiǔ téng téng xīng , dé sì hé nán zuì yǐn wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.