Traditional

早春

雪散因和氣,冰開得暖光。
春銷不得處,唯有鬢邊霜。

Simplified

早春

雪散因和气,冰开得暖光。
春销不得处,唯有鬓边霜。

Pronunciation

zǎo chūn

xuě sàn yīn hé qì , bīng kāi dé nuǎn guāng 。
chūn xiāo bù dé chǔ , wéi yǒu bìn biān shuāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.