Traditional

早蟬

月出先照山,風生先動水。
亦如早蟬聲,先入閑人耳。
一聞愁意結,再聽鄉心起。
渭上村蟬聲,先聽渾相似。
衡門有誰聽?
日暮槐花裏。

Simplified

早蝉

月出先照山,风生先动水。
亦如早蝉声,先入闲人耳。
一闻愁意结,再听乡心起。
渭上村蝉声,先听浑相似。
衡门有谁听?
日暮槐花里。

Pronunciation

zǎo chán

yuè chū xiān zhào shān , fēng shēng xiān dòng shuǐ 。
yì rú zǎo chán shēng , xiān rù xián rén ěr 。
yī wén chóu yì jié , zài tīng xiāng xīn qǐ 。
wèi shàng cūn chán shēng , xiān tīng hún xiāng sì 。
héng mén yǒu shuí tīng ?
rì mù huái huā lǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.