Traditional

早飲湖州酒,寄崔使君

一榼扶頭酒,泓澄瀉玉壺。
十分蘸甲酌,瀲艷滿銀盂。
捧出光華動,嘗看氣味殊。
手中稀琥珀,舌上冷醍醐。
瓶裏有時盡,江邊無處沽。
不知崔太守,更有寄來無。

Simplified

早饮湖州酒,寄崔使君

一榼扶头酒,泓澄泻玉壶。
十分蘸甲酌,潋艳满银盂。
捧出光华动,尝看气味殊。
手中稀琥珀,舌上冷醍醐。
瓶里有时尽,江边无处沽。
不知崔太守,更有寄来无。

Pronunciation

zǎo yǐn hú zhōu jiǔ , jì cuī shǐ jūn

yī kē fú tóu jiǔ , hóng chéng xiè yù hú 。
shí fēn zhàn jiǎ zhuó , liàn yàn mǎn yín yú 。
pěng chū guāng huá dòng , cháng kàn qì wèi shū 。
shǒu zhōng xī hǔ pò , shé shàng lěng tí hú 。
píng lǐ yǒu shí jìn , jiāng biān wú chǔ gū 。
bù zhī cuī tài shǒu , gēng yǒu jì lái wú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.