Traditional

明州

豐年滿路笑歌聲,蠶麥俱收榖價平。
村步有船銜尾泊,江橋無柱架空橫。
海東估客初登岸,雲北山僧遠入城。
風物可人吾欲住,擔頭蕝菜正堪烹。

Simplified

明州

丰年满路笑歌声,蚕麦俱收榖价平。
村步有船衔尾泊,江桥无柱架空横。
海东估客初登岸,云北山僧远入城。
风物可人吾欲住,担头蕝菜正堪烹。

Pronunciation

míng zhōu

fēng nián mǎn lù xiào gē shēng , cán mài jù shōu gǔ jià píng 。
cūn bù yǒu chuán xián wěi bó , jiāng qiáo wú zhù jià kōng héng 。
hǎi dōng gū kè chū dēng àn , yún běi shān sēng yuǎn rù chéng 。
fēng wù kě rén wú yù zhù , dān tóu jué cài zhèng kān pēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.