Traditional

春興

晚隨酒客花間散,夜與琴僧月下期。

Simplified

春兴

晚随酒客花间散,夜与琴僧月下期。

Pronunciation

chūn xīng

wǎn suí jiǔ kè huā jiān sàn , yè yǔ qín sēng yuè xià qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.