Traditional

春夜

金爐香燼漏聲殘,剪剪輕風陣陣寒。
春色惱人眠不得,月移花影上欄桿。

Simplified

春夜

金炉香烬漏声残,剪剪轻风阵阵寒。
春色恼人眠不得,月移花影上栏杆。

Pronounciation

chūn yè

jīn lú xiāng jìn lòu shēng cán , jiǎn jiǎn qīng fēng zhèn zhèn hán 。
chūn sè nǎo rén mián bù dé , yuè yí huā yǐng shàng lán gān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.