Traditional

春日雜賦

江湖放浪水雲人,藥物枝梧夢幻身。
移竹南窗初試筍,掃花北陌旋成塵。
窮忙自笑常終日,老健猶能不負春。
未遂初心惟一事,乞薪賒米惱吾鄰。

Simplified

春日杂赋

江湖放浪水云人,药物枝梧梦幻身。
移竹南窗初试笋,扫花北陌旋成尘。
穷忙自笑常终日,老健犹能不负春。
未遂初心惟一事,乞薪赊米恼吾邻。

Pronunciation

chūn rì zá fù

jiāng hú fàng làng shuǐ yún rén , yào wù zhī wú mèng huàn shēn 。
yí zhú nán chuāng chū shì sǔn , sǎo huā běi mò xuán chéng chén 。
qióng máng zì xiào cháng zhōng rì , lǎo jiàn yóu néng bù fù chūn 。
wèi suì chū xīn wéi yī shì , qǐ xīn shē mǐ nǎo wú lín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.