Traditional

春晚書村落閑事

千古會稽城,閭閻樂太平。
豐年觀米價,霽色聽禽聲。
俗儉憎浮侈,民淳力釣耕。
豳詩有七月,字字要躬行。

Simplified

春晚书村落闲事

千古会稽城,闾阎乐太平。
丰年观米价,霁色听禽声。
俗俭憎浮侈,民淳力钓耕。
豳诗有七月,字字要躬行。

Pronunciation

chūn wǎn shū cūn luò xián shì

qiān gǔ huì jī chéng , lǘ yán lè tài píng 。
fēng nián guān mǐ jià , jì sè tīng qín shēng 。
sú jiǎn zēng fú chǐ , mín chún lì diào gēng 。
bīn shī yǒu qī yuè , zì zì yào gōng xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.