Traditional

春晚南堂晨起

春陽染柳條,春風落花片。
化工本無心,誰與催漏箭?
俯仰財幾時,梁間有雛燕。
人亦隨物遷,蒼然鏡中面。
要當心鐵石,先登酣百戰。
我豈兒女哉,秋風感團扇!

Simplified

春晚南堂晨起

春阳染柳条,春风落花片。
化工本无心,谁与催漏箭?
俯仰财几时,梁间有雏燕。
人亦随物迁,苍然镜中面。
要当心铁石,先登酣百战。
我岂儿女哉,秋风感团扇!

Pronunciation

chūn wǎn nán táng chén qǐ

chūn yáng rǎn liǔ tiáo , chūn fēng luò huā piàn 。
huà gōng běn wú xīn , shuí yǔ cuī lòu jiàn ?
fǔ yǎng cái jī shí , liáng jiān yǒu chú yàn 。
rén yì suí wù qiān , cāng rán jìng zhōng miàn 。
yào dāng xīn tiě shí , xiān dēng hān bǎi zhàn 。
wǒ qǐ ér nǚ zāi , qiū fēng gǎn tuán shàn !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.