Traditional

春晚雜興

池面萍初紫,墻頭杏已青。
攜兒撐小艇,留客坐孤亭。
相法無侯骨,生年直酒星。
正須遺萬事,莫遣片時醒。

Simplified

春晚杂兴

池面萍初紫,墙头杏已青。
携儿撑小艇,留客坐孤亭。
相法无侯骨,生年直酒星。
正须遗万事,莫遣片时醒。

Pronunciation

chūn wǎn zá xīng

chí miàn píng chū zǐ , qiáng tóu xìng yǐ qīng 。
xié ér chēng xiǎo tǐng , liú kè zuò gū tíng 。
xiāng fǎ wú hóu gǔ , shēng nián zhí jiǔ xīng 。
zhèng xū yí wàn shì , mò qiǎn piàn shí xǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.