Traditional

春晴暄甚遊西市施家園

稅駕名園半日留,遊絲飛蝶晚悠悠。
驟暄不為海棠計,長晝隻添鸚鵡愁。
老去自驚詩酒減,客中偏覺歲時遒。
東風好為吹歸夢,著我松江弄釣舟。

Simplified

春晴暄甚游西市施家园

税驾名园半日留,游丝飞蝶晚悠悠。
骤暄不为海棠计,长昼只添鹦鹉愁。
老去自惊诗酒减,客中偏觉岁时遒。
东风好为吹归梦,著我松江弄钓舟。

Pronunciation

chūn qíng xuān shèn yóu xī shì shī jiā yuán

shuì jià míng yuán bàn rì liú , yóu sī fēi dié wǎn yōu yōu 。
zhòu xuān bù wéi hǎi táng jì , cháng zhòu zhī tiān yīng wǔ chóu 。
lǎo qù zì jīng shī jiǔ jiǎn , kè zhōng piān jué suì shí qiú 。
dōng fēng hǎo wéi chuī guī mèng , zhù wǒ sōng jiāng nòng diào zhōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.