Traditional

春遊

梅市移舟過古城,此行亦未闕逢迎。
負薪野老無妻子,施藥山人隱姓名。
風雨偏宜宿茅店,鹽醯不遺到藜羹。
宜和版籍今誰在?
似是天教樂太平。

Simplified

春游

梅市移舟过古城,此行亦未阙逢迎。
负薪野老无妻子,施药山人隐姓名。
风雨偏宜宿茅店,盐醯不遗到藜羹。
宜和版籍今谁在?
似是天教乐太平。

Pronunciation

chūn yóu

méi shì yí zhōu guò gǔ chéng , cǐ xíng yì wèi què féng yíng 。
fù xīn yě lǎo wú qī zǐ , shī yào shān rén yǐn xìng míng 。
fēng yǔ piān yí sù máo diàn , yán xī bù yí dào lí gēng 。
yí hé bǎn jí jīn shuí zài ?
sì shì tiān jiào lè tài píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.