Traditional

春耕

去蜀歸吳會,真成萬裏行。
窮通竟安在,恩怨兩皆平。
文字妨求道,杯觴害養生。
余年猶有幾?
買犢事春耕。

Simplified

春耕

去蜀归吴会,真成万里行。
穷通竟安在,恩怨两皆平。
文字妨求道,杯觞害养生。
余年犹有几?
买犊事春耕。

Pronunciation

chūn gēng

qù shǔ guī wú huì , zhēn chéng wàn lǐ xíng 。
qióng tōng jìng ān zài , ēn yuàn liǎng jiē píng 。
wén zì fáng qiú dào , bēi shāng hài yǎng shēng 。
yú nián yóu yǒu jī ?
mǎi dú shì chūn gēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.