Traditional

晏起

鳥鳴庭樹上,日照屋檐時。
老去慵轉極,寒來起尤遲。
厚薄被適性,高低枕得宜。
神安體穩暖,此味何人知?
睡足仰頭坐,兀然無所思。
如未鑿七竅,若都遺四肢。
緬想長安客,早朝霜滿衣。
彼此各自適,不知誰是非。

Simplified

晏起

鸟鸣庭树上,日照屋檐时。
老去慵转极,寒来起尤迟。
厚薄被适性,高低枕得宜。
神安体稳暖,此味何人知?
睡足仰头坐,兀然无所思。
如未凿七窍,若都遗四肢。
缅想长安客,早朝霜满衣。
彼此各自适,不知谁是非。

Pronunciation

yàn qǐ

niǎo míng tíng shù shàng , rì zhào wū yán shí 。
lǎo qù yōng zhuǎn jí , hán lái qǐ yóu chí 。
hòu báo bèi shì xìng , gāo dī zhěn dé yí 。
shén ān tǐ wěn nuǎn , cǐ wèi hé rén zhī ?
shuì zú yǎng tóu zuò , wù rán wú suǒ sī 。
rú wèi záo qī qiào , ruò dū yí sì zhī 。
miǎn xiǎng cháng ān kè , zǎo zhāo shuāng mǎn yī 。
bǐ cǐ gè zì shì , bù zhī shuí shì fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.