Traditional

晚出西郊

散吏閑如客,貧州冷似村。
早涼湖北岸,殘照郭西門。
懶鑷從須白,休治任眼昏。
老來何所用?
少興不多言。

Simplified

晚出西郊

散吏闲如客,贫州冷似村。
早凉湖北岸,残照郭西门。
懒镊从须白,休治任眼昏。
老来何所用?
少兴不多言。

Pronunciation

wǎn chū xī jiāo

sàn lì xián rú kè , pín zhōu lěng sì cūn 。
zǎo liáng hú běi àn , cán zhào guō xī mén 。
lǎn niè cóng xū bái , xiū zhì rèn yǎn hūn 。
lǎo lái hé suǒ yòng ?
shǎo xīng bù duō yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.