Traditional

晚春閑居楊工部寄詩楊常州寄茶同到因以長句

宿酲寂寞眠初起,春意闌珊日又斜。
勸我加餐因早筍,恨人休醉是殘花。
閑吟工部新來句,渴飲毗陵遠到茶。
兄弟東西官職冷,門前車馬向誰家?

Simplified

晚春闲居杨工部寄诗杨常州寄茶同到因以长句

宿酲寂寞眠初起,春意阑珊日又斜。
劝我加餐因早笋,恨人休醉是残花。
闲吟工部新来句,渴饮毗陵远到茶。
兄弟东西官职冷,门前车马向谁家?

Pronunciation

wǎn chūn xián jū yáng gōng bù jì shī yáng cháng zhōu jì chá tóng dào yīn yǐ cháng jù

sù chéng jì mò mián chū qǐ , chūn yì lán shān rì yòu xié 。
quàn wǒ jiā cān yīn zǎo sǔn , hèn rén xiū zuì shì cán huā 。
xián yín gōng bù xīn lái jù , kě yǐn pí líng yuǎn dào chá 。
xiōng dì dōng xī guān zhí lěng , mén qián chē mǎ xiàng shuí jiā ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.