Traditional

晚登千峰榭

隻道文書無了日,也能擺撥上層臺。
窗明山雪暮方作,露白野梅寒未開。
老病真慚天下士,窮愁強覆掌中杯。
兒曹莫怪憑闌久,得句何妨秉燭回。

Simplified

晚登千峰榭

只道文书无了日,也能摆拨上层台。
窗明山雪暮方作,露白野梅寒未开。
老病真惭天下士,穷愁强覆掌中杯。
儿曹莫怪凭阑久,得句何妨秉烛回。

Pronunciation

wǎn dēng qiān fēng xiè

zhī dào wén shū wú liǎo rì , yě néng bǎi bō shàng céng tái 。
chuāng míng shān xuě mù fāng zuò , lù bái yě méi hán wèi kāi 。
lǎo bìng zhēn cán tiān xià shì , qióng chóu qiáng fù zhǎng zhōng bēi 。
ér cáo mò guài píng lán jiǔ , dé jù hé fáng bǐng zhú huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.