Traditional

晚自北港泛舟還家

舒嘯蓬籠底,經行略彴西。
水深鵝唼草,雨細犢掀泥。
醉倚乾坤大,閑知物我齊。
衡門觸冠過,聊得賦幽棲。

Simplified

晚自北港泛舟还家

舒啸蓬笼底,经行略彴西。
水深鹅唼草,雨细犊掀泥。
醉倚乾坤大,闲知物我齐。
衡门触冠过,聊得赋幽栖。

Pronunciation

wǎn zì běi gǎng fàn zhōu huán jiā

shū xiào péng lóng dǐ , jīng xíng l shuǐ shēn é shà cǎo , yǔ xì dú xiān ní 。
zuì yǐ qián kūn dà , xián zhī wù wǒ qí 。
héng mén chù guān guò , liáo dé fù yōu qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.